top of page

Sobre TPK

El TPK Art i Pensament Contemporani és un projecte d’investigació que comprèn sis línies fonamentals d’actuació: formació, creació, producció, difusió, intercanvis internacionals i suport a l'art emergent amb espais de residència per a artistes.


Totes sis són línies estratègiques que responen a uns criteris bàsics de funcionament:


Excel•lència artística:
És un criteri fonamental al TPK Art i Pensament Contemporani, tant pel que fa als tallers i seminaris o als projectes de difusió, creació i producció, com en el moment de triar els projectes dels artistes residents. El fet de que el funcionament artístic del TPK fora de les fronteres locals es basi en l’intercanvi artístic a nivell professional, converteix aquest tret del TPK alhora en un esperó i una necessitat.


Arrelament al territori
Al TPK no es concep una actuació artística, a més dins d’un àmbit a vegades tan hermètic com és l’art contemporani, sense que aquesta tingui una clara repercussió al territori.  Aquest fet l’encarem des de les diferents vessants de l'activitat artística:

- Apropament a l’art contemporani i creació de nous públics, fonamentalment a partir de les possibilitats que ofereixen la realització de tallers i seminaris, i a partir dels espais Tepekale —difusió artística— i TepekaleSound —difusió musical.


- Oferta a escoles i instituts de programes educatius d’art contemporani.


- Inclusió d’escoles, instituts i altres entitats i agents socials en projectes artístics.

 

El TPK funciona com a col•lectiu artístic dins i fora de les nostres fronteres i participa de diversos circuits artístics per mitjà d’acords establerts amb xarxes internacionals, com Kanibal'Hopox —Reseau Europeen d’Espaces de Création— de la qual es membre fundador, o nacionals, com Xarxaprod —Xarxa d’Espais de Producció de Catalunya—, als quals s’incorporen els projectes d'artistes provinents dels tallers i dels espais de residència

 

Sostenibilitat
El plantejament del projecte del TPK sorgeix, des de la seva creació al 1977 a la ciutat de l'Hospitalet, d’una lectura realista del territori, al qual es suma un coneixement profund del món de l’art i dels circuits independents, i es veu propiciat per l’activitat artística en actiu de l'equip de treball. Això permet que el projecte sigui ambiciós, però alhora permeable a les necessitats tant artístiques com de l'entorn.

 

Enfocament sinèrgic, resultat sinèrgic
La metodologia de treball del TPK contempla en primer lloc la creació de sinèrgies entre les diferents línies estratègiques, per tal de poder aprofitar i maximitzar les qualitats de cadascuna d’aquestes. Aquest plantejament és a la base del funcionament del TPK i té una estructura rizomàtica (en contraposició a jeràrquica), en la qual els diferents elements, discursos i públics es relacionen i cooperen a molt diferents nivells, de manera continuada, per tal de multiplicar la suma de les capacitats del projecte.

BREU HISTÒRIA

Art elitista sí, però per a tothom Antoine Vitez​

 El 1977 es funda el Taller de Pubilla Casas amb el propòsit de crear un punt de referència en l’àmbit de les arts plàstiques a la ciutat de l’Hospitalet. El projecte aviat s’arrela fermament en l’entorn social per mitjà de la col•laboració amb les escoles, les diverses entitats públiques i privades de la ciutat i la seva funció com a seu de formació artística

.

Fruit de la visió pedagògica i artística de Xaro del Castillo i Agustín Fructuoso, els fundadors del TPK, es crea el Col•lectiu Taller de Pubilla Casas, grup mixt de professors i alumnes, en el qual es proposa el treball col•lectiu com a mètode de creació artística i investigació pedagògica.


Els primers treballs es concreten en intervencions a galeries d’art i a Expocultura 82, mostra de cultura catalana organitzada per la Generalitat i culminen amb la invitació per a participar a Kassel, durant la Dokumenta, a Group Art Work, una mostra en la qual participen amb “Un tranvía llamado Deseo”, una escultura rodant que vinculava els diferents espais de la Dokumenta.En conveni amb el Patronat de Cultura des de 1983, el Taller es trasllada al barri de Can Serra l’any 1987, on disposa de més espai, cosa que li permet diversificar la seva oferta formativa al temps que augmenta la seva activitat artística. Es converteix en centre d’interés a nivell europeu. Per una banda, com a col•lectiu artístic, és convidat al Festival Internacional d’Art de Grup Abbatoirs 89 i 93, a Marsella, a més de tota una sèrie de treballs internacionals amb les gal•leries Yves Le Guellec de França, Nils Sidodubelle de Dinamarca, el Seattle Central Community College deis Estats Units, i a Vancouver de Canadá. Per l’altra banda, per la seva tasca pedagògica i el seu sistema innovador d’ensenyament, la Fundació Cultural Europea fa redactar un informe sobre els mètodes pedagògics del Taller i s’han fet tot un seguit de ponències.  En el marc de la cooperació europea, és l’inici d’una sèrie d’intercanvis pedagògic-artístics amb centres d’Alemanya (Schlessische 27 de Berlín ¡ Gallus de Frankfurt), el Regne Unit (Wales Community Centre), França( Peuple et Culture, a ClermontF errand) i Ucraïna, que, finalment, cristal.litzen en l'Associació Europea per a la Divulgació de les Arts Plàstiques East-West Forum. Mentrestan, a nivell nacional, el taller es convidat a fer intervencions artístiques a Valladolid, Aragó, Madrid...Traslladat des del 1992 al Centre Cultural Tecla Sala, el Taller de Pubilla Kasas, TPK, referma el seu compromís amb l’art i pensament contemporanis en crear la TePeKaLe, un espai on l’art es concep com multidisciplinari, compromés, multiforme i contemporani. Alhora el seu programa d’art contemporani per a nens i nenes “Tepekas i Quindereques -l’art contemporani a les Escoles” crida l'atenció a facultats de pedagogia i museus.

Conseqüentment el TPK és convidat a presentar el projecte a les Jornades Pedagògiques realitzades al Centre Cívic de Sant Andreu, a l'Universitat de Lleó i al Museo Patio Herreriano de Valladolid.


En l’ actualitat, el TPK s’estructura en tres branques fonamentals o projectes de diversa orientació que es complementen per tal de crear un projecte total coherent i incisiu, tant en el sentit artístic com social: la Formació, la Creació, la Producció i Difusió artístiques i de pensament contemporani. 

Cadascun d’aquests projectes té una estructura i funcionament propis, però sempre s'hi troben relacionats a nivell espacial i conceptual. Una característica comuna a tots tres, com ja hem suggerit, és la voluntat de que siguin una eina d’incursió en el medi social i d’aprofundiment en el treball artístic i en la comprensió a tots nivells, des de I’iniciat en la disciplina artística al públic més general, del perquè de l’art, el pensament ¡ la societat contemporànies. 


El 2008 el TPK, conjuntament amb el col•lectiu La Xina A.R.T. de Barcelona, la GalerieVitrine d’art Contemporain 4, Barbier de Nimes, el col•lectiu/ galeria Meno Parkas, de Kaunas i l’espai Ideias Emergentes, de Porto, funda Kanibal’Hopox- Réseau Européen d’Espaces de Création, eina que pretén fomentar la connectivitat d’espais de creació i col•lectius d’artistes dins l’entorn europeu.

bottom of page